White Masa Corn Non-GMO- 4 LBS - 4 LBS - 4 LBS - 4 LBS

White Corn Masa Non-GMO

White Corn Masa Non-GMO

  • USA Grown White Corn Masa Harina Flour
  • Great for Tortillas, Tamales, Tostadas, and Gorditas
  • USA Product
  • 4 lbs