White Masa Corn Non-GMO

Notify me when this product is available:

White Corn Masa Non-GMO

White Corn Masa Non-GMO 4 lbs

  • USA Grown White Corn Masa Harina Flour
  • Great for Tortillas, Tamales, Tostadas, and Gorditas
  • USA Product
  • 4 lbs